Thermae-for-me-logo

Echt wellness gevoel voor thuis

Thermae 2000

Natuurlijke luxe

Gratis verzending vanaf €50,-

Algemene voorwaarden
Thermae2000

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, actie, verkoop en levering tussen Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) en een consument c.q. afnemer waarop Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Thermae For Me is een exclusief merk van Thermae 2000.
KVK Maastricht: KVK 14.625.215
BTW nummer: NL0084.41.820.B.01

Privacy, persoonsgegevens en beveiliging

Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens van de consument c.q. afnemer om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de consument c.q. afnemer.

Persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval aan derden verkocht en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. De bestel- en betalingsverwerking vindt plaats met Ingenico. Meer uitgebreide informatie over AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u terug vinden over privacy.

Acties en aanbiedingen
Een actie of aanbieding vervalt indien het product waarop de actie of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar c.q. leverbaar is. Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) kan niet aan haar acties of aanbiedingen worden gehouden indien de consument c.q. afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de acties of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een actie of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Leveringstermijn en verzending
Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) streeft ernaar uw bestelling binnen 2-3 (twee tot drie) werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden naar het opgegeven adres. De uiterlijke leveringstermijn bedraagt 30 (dertig) dagen, indien artikelen niet voorradig zijn. Overschrijding van dit leveringstermijn geeft recht op annulering van de bestelling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De verzending gaat via PostNL.

Zichttermijn, annuleren en retourneren
De consument c.q. afnemer heeft recht op een zichttermijn van 14 (veertien) werkdagen, vanaf het moment dat het product ontvangen is. Binnen deze periode mag een product zonder opgaaf van reden worden teruggestuurd, mits ongebruikt en in ongeopende, originele verpakking. Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. Wordt de bestelling geannuleerd, nadat deze is verzonden, dan dient de consument c.q. afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. Indien wij reeds een betaling van de consument c.q. afnemer hebben ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht. Als de consument c.q. afnemer de gehele bestelling wilt retourneren, zal de gehele aankoopsom, exclusief de berekende verzendkosten worden teruggestort. Bij het retourneren van een deel van de bestelling, zal de aankoopsom van het geretourneerde deel van de bestelling worden teruggestort. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. De consument c.q. afnemer dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen en is verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het transport. Het bedrag wordt, na goede ontvangst van de retourzending, binnen 14 (veertien) dagen terugbetaald. Alle retourneringen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Retourneringen kunnen gestuurd worden naar:

Thermae 2000
t.a.v. Thermae For Me RETOUR
Cauberg 25-27
6301 BT Valkenburg aan de Geul
Nederland
Overmacht

Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument c.q. afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Prijzen en betalingen
Alle vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw, andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele betalings- en/of verzendkosten. De consument c.q. afnemer kan enkel betalen door gebruik te maken van één van de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) geleverde artikelen blijven eigendom van Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) totdat de consument c.q. afnemer het verschuldigde bedrag betaald heeft.

Aansprakelijkheid
De aangeboden artikelen voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving. Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen in de webshop van Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) getoonde afbeeldingen en specificaties afwijken van de werkelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, mocht hier sprake van zijn.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Thermae For Me (www.thermaeforme.nl / www.thermaeforme.com) partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.